Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden

Onder Hôtel de Ventes Vanderkindere S.A. dient in de tekst hieronder te worden verstaan: de Naamloze Vennootschap Hôtel de Ventes Vanderkindere, haar bestuurders, personeel en agenten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke inbewaringgeving en elke veiling. De verkoper wordt ertoe gehouden deze te aanvaarden op basis van het blote feit van de inbewaringgeving van de goederen.
De koper wordt ertoe gehouden deze te aanvaarden op basis van het blote feit van zijn deelname aan de veiling.
Elke afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend inroepbaar bij Hôtel de Ventes Vanderkindere S.A., middels schriftelijke bevestiging van de vennootschap.

Voor alle betwistingen waartoe een inbewaringgeving of veiling aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Voorwaarden betreffende de koper

1. De koper

De koper is de persoon aan wie een lot is toegewezen. In geval van betwisting kan alleen de aanwezige gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester beslissen of het lot opnieuw wordt geroepen.
Elke koper wordt, ten aanzien van het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. geacht te handelen in persoonlijke naam, zelfs voor de loten die hij zou gekocht hebben in de hoedanigheid van gevolmachtigde.
De koper zal aan het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. zijn naam, zijn adres, zijn telefoonnummer en eventueel zijn identiteitskaart of paspoort mededelen, evenals elke inlichting, meer bepaald van bancaire aard, die zou gevraagd worden door het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V.

2. De koopprijs en volgrecht

De koper zal aan het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. de prijs van toewijzing betalen verhoogd
met 25% kosten voor gecatalogeerde verkopen en vijf euros (+5€) per lot, voor uitgangsrecht en
met 25% kosten voor burgerlijke verkopen en vijf euros (+5€) par lot voor uitgangsrecht.

Overeenkomstig de wet van 25 juni 1921, die de openbare verkopingen van kunstwerken ten voordele van de artiesten en auteurs der verkochte werken met een recht bezwaart, zal de koper bovenop de koopprijs en voor de artiesten een volgrecht betalen van 4% indien de toewijzingsprijs gelijk of hoger is dan 2.000 Euro.

Het volgrecht dooft uit wanneer de artiest sedert meer dan 70 jaar is overleden.

In het geval van "live bieding", brengt de Veilingzaal de koper een extra commissie in rekening: 1,5% voor Drouot Digital of 5% voor Invaluable.

3. Betaling - Facturering – BTW

Vanaf de toewijzing van een lot aan een koper, worden de risico’s aan hem overgedragen en is hij verplicht de prijs te betalen. De betaling dient contant voldaan te worden in euro.

Het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE nv aanvaardt cashbetalingen tot drieduizend euro (3.000 Euro).

Indien het totale bedrag van de verkoop bedraagt meer dan drieduizend euro (3.000 Euro), zal de koper het bedrag van drieduizend euro (3.000 Euro) contant kunnen betalen en het saldo zal elektronisch (Bancontact, Visa, Master Card en Union Pay), per bankoverschrijving betaald moeten worden.
In de laatste twee gevallen zullen de goederen pas bezorgd worden na ontvangst van het verschuldigde resterende bedrag.
De factuur moet ten laatste voor de vijfde dag van de week volgend op de verkoop aangevraagd worden.
De BTW is in de verkoopprijs inbegrepen maar niet-aftrekbar, cf. Art.8.

4. Het afhalen van de loten

De loten worden niet meegenomen tijdens de verkoop. Dit moet gebeuren binnen de vier werkdagen die volgen op de verkoop en na volledige betaling. Elk niet binnen de vastgestelde termijn afgehaald lot zal worden opogeslagen op kosten van de koper.
het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade die de loten oplopen, zelfs niet in geval van nalatigheid van harentwege.
Het vervoer van de loten is ten laste van de koper en het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. is niet verantwoordelijk voor schade of beschadiging die zich zou voordoen in de stock, bij het inpakken, het verladen of het vervoer van de gekochte loten.

5. Niet betaling of niet afhaling van de loten

In geval van niet betaling van het lot en/of niet afhaling binnen de vastgestelde termijn, zal de koper zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 2% per maand, vanaf het einde van de ophalingstermijn.
Bovendien is het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. gemachtigd om, volgens haar keuze en onder voorbehoud van alle andere rechten en vordering, na aangetekende ingebrekestelling, de volgende maatregel(en) te nemen:

6. Beschrijving van de loten

De loten worden te koop gesteld met hun onvolkomenheden, gebreke en eventuele fouten in beschrijving.
Het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de beschrijving of de raming van de loten, die ten indicatieven titel worden gegeven.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de auteur, de handtekening, de datum, de herkomst, de toekenning, de oosprong, de authenticiteit en de toestand van de loten.
De koper zal zich een eigen oordeel over het lot vormen en geen enkele klacht zal worden aanvaard, van welke aard dan ook, zelfs zo zij de beschrijving in de catalogus als voorwerp heeft, eenmaal de toewijzing is uitgesproken.
Ongevallen zijn vermeld met (*) en restoraties met (**).

7. Aankoopopdrachten en telefonisch opbod

De koper die dat wenst kan aankoopopdrachten geven of deelnemen aan het opbieden per telefoon.
In dit laatste geval zal de koper zijn deelname aan de veiling moeten bevestigen per brief of per fax, of e-mail zijn identiteit geven en alle inlichtingen verstrekken die zouden gevraagd worden door het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. die zich met name het recht voorbehoudt om bancaire referenties te vragen.
De bieder verbindt zich ertoe ten minste de lage schatting van de catalogus te bieden.
Het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. is niet aansprakelijk voor vergissingen van de klant bij de aanwijzing van het lot dat hij wil kopen of van het telefoonnummer waarop hij moet gebeld worden, noch voor diverse communicatiestoornissen (bezette telefoonlijnen, onderbroken lijnen, GSM, enz.).
Indien twee aankoopopdrachten betrekking hebben op hetzelfde lot en voor hetzelfde bedrag zal de voorkeur gegeven worden aan de opdracht die het eerst binnenliep.

8. Al onze verkopen zijn onderworpen aan de bijzondere winstmargeregeling, niet-aftrekbare BTW

9. Privacy - Persoonlijke gegevens

Het HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V. verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn klanten te verwerken in overeenstemming met de "Algemene Verordening Inzake Gegevensbescherming" (AVIG)

Menu
Top